Skład Samorządu Uczniowskiego

 

Przewodnicząca:  Amelia Sitnik

Zastępca: Amelia Sobol

Sekretarz: Gabriela Pawłowska

Skarbnik: Bartosz Pakuła, Sandra Furman

 

 

 Opiekunami SU są p. Marta Bucik i p. Bożena Maryńczak.

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

Reprezentuje interesy uczniów w zakresie: oceniania, klasyfikowania i promowania form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:

  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, z ich treścią, celem i stawianymi wymogami

  • prawo do organizacji życia szkoły

  • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej

  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
    w porozumieniu z Dyrektorem

  • prawo wyboru nauczyciela spełniającego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego


Posiada prawa i obowiązki, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.