PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Dominika Pinda- Ślimak przewodnicząca Rady Rodziców

Barbara Sus z-ca przewodniczącej

Magdalena Rodzeń skarbnik

 

Beata Wąsowicz sekretarz

 

Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół w Krzywczy serdecznie prosi o dokonanie wpłaty składki do końca października.
Wysokość składki wynosi:
25 zł od rodziny na rok szkolny.

Wpłat można dokonać codziennie w godzinach urzędowania w sekretariacie szkoły.

Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień: wspólnie organizują szereg imprez szkolnych, razem pełnią opiekę nad młodzieżą w czasie trwania szkolnych dyskotek.


Kompetencje Rady Rodziców:

·           uchwalanie i dokonywanie zmian w swoim regulaminie działalności Rady Rodziców,

·           gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł zgodnie z zasadami, zawartymi w regulaminie działalności Rady Rodziców,

·           uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz projektu ich zmian w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,

·           wnioskowanie wraz z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim o nadanie szkole imienia,

·      występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora oraz rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

·           opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

·           opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

·           opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalonych przez dyrektora szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.