Wzory świadectw i arkuszy - czerwiec 2023 r.

WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2023r., poz. 1120)

Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany dotyczące wzorów świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły oraz arkuszy ocen. We wzorach tych nazwy przedmiotów będą wpisywane wg. kolejności przyjętej w Rozporządzeniu MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół dla danego typu szkoły.

Ujednolicony został wzór zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (wzór nr 55). Z uwagi na nowe wymogi wynikające z ustawy o dokumentach publicznych zaktualizowano opisy zabezpieczeń przed fałszerstwem dla wzorów dokumentów publicznych. Pojawiły się w nim zapisy dotyczące korekty niektórych arkuszy ocen i świadectw szkolnych.
Informacja ogólna na temat wypełniania świadectw znajduje się w załączniku nr 2 ww. rozporządzenia:

 

Wzory świadectw szkolnych promocyjnych w szkole podstawowej

MEiN – I/1/1 od roku 2022/2023    dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

MEiN – I/3/1 od roku 2022/2023    dla uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej

MEiN – I/4-w/1 od roku 2022/2023    dla uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej z wyróżnieniem

 

Wzory świadectw ukończenia szkoły podstawowej

MEiN – I/8/1 od roku 2022/2023    dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej

MEiN – I/9-w/1 od roku 2022/2023   dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej z wyróżnieniem

 

Arkusze ocen

MEiN – I/44/1od roku 2022/2023 dla uczniów klas 1 szkoły podstawowej

 

Istotne w kontekście obecnego roku szkolnego są regulacje przejściowe. Otóż świadectwa szkolne promocyjne mogą być wydawane na blankietach i drukach wg starych zasad (do czasu wyczerpania ich zapasów). Z kolei arkusze założone na starych zasadach nie musza być wymieniane. Będą one prowadzone do czasu zakończenia kształcenia uczniów w określonych szkołach.

© 2024 Zespół Szkół w Krzywczy