Wzory świadectw i arkuszy - czerwiec 2023 r.

WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2023r., poz. 1120)

Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany dotyczące wzorów świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły oraz arkuszy ocen. We wzorach tych nazwy przedmiotów będą wpisywane wg. kolejności przyjętej w Rozporządzeniu MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół dla danego typu szkoły.

Ujednolicony został wzór zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (wzór nr 55). Z uwagi na nowe wymogi wynikające z ustawy o dokumentach publicznych zaktualizowano opisy zabezpieczeń przed fałszerstwem dla wzorów dokumentów publicznych. Pojawiły się w nim zapisy dotyczące korekty niektórych arkuszy ocen i świadectw szkolnych.
Informacja ogólna na temat wypełniania świadectw znajduje się w załączniku nr 2 ww. rozporządzenia:

 

Wzory świadectw szkolnych promocyjnych w szkole podstawowej

MEiN – I/1/1 od roku 2022/2023    dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

MEiN – I/3/1 od roku 2022/2023    dla uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej

MEiN – I/4-w/1 od roku 2022/2023    dla uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej z wyróżnieniem

 

Wzory świadectw ukończenia szkoły podstawowej

MEiN – I/8/1 od roku 2022/2023    dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej

MEiN – I/9-w/1 od roku 2022/2023   dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej z wyróżnieniem

 

Arkusze ocen

MEiN – I/44/1od roku 2022/2023 dla uczniów klas 1 szkoły podstawowej

 

Istotne w kontekście obecnego roku szkolnego są regulacje przejściowe. Otóż świadectwa szkolne promocyjne mogą być wydawane na blankietach i drukach wg starych zasad (do czasu wyczerpania ich zapasów). Z kolei arkusze założone na starych zasadach nie musza być wymieniane. Będą one prowadzone do czasu zakończenia kształcenia uczniów w określonych szkołach.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które w roku szkolnym 2021/2022 mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 5 / 2022
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych
w roku szkolnym 2021/2022, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U.  z 2021 r. poz. 1082 ze zm.):

§ 1 

  1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2021/2022 przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. W przypadku uzyskania przez ucznia zwycięskich miejsc w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, które nie zostały umieszczone w ww. wykazie, dyrektor szkoły i rada pedagogiczna po dokonaniu analizy regulaminu tych zawodów – uwzględniając powszechność dostępu, wymagany zasięg i ustalone w § 2 miejsca – podejmuje decyzję o dokonaniu wpisu na świadectwie ukończenia szkoły.

  3. Należy uwzględnić uzyskanie przez ucznia zwycięskich miejsc w zawodach organizowanych w innym województwie, które zostały umieszczone w wykazie opublikowanym przez właściwego kuratora oświaty.

§ 2

  1. Ustalam miejsca uznane za wysokie dla zwodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły w sposób następujący:

  • o zasięgu międzynarodowym – miejsca 1-8,

  • o zasięgu krajowym – miejsca 1-6,

  • o zasięgu wojewódzkim – miejsca 1-3,

  • o zasięgu powiatowym – miejsca 1-3,

nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień i nagród uzyskanych za udział w zawodach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Kolejność wpisywania przedmiotów do e-dziennika

W e-dzienniku, w rubryce "Przedmioty i nauczyciele", przedmioty nauczane w danym roku w danej klasie należy wpisać w następującej kolejności:

1. język polski

2. język angielski

3. język niemiecki

4. muzyka

5. plastyka

6. historia

7. wiedza o społeczeństwie

8. przyroda

9. geografia

10. biologia

11. chemia

12. fizyka

13. matematyka

14. informatyka

15. technika

16. wychowanie fizyczne

17. edukacja dla bezpieczeństwa

18. zajęcia z wychowawcą

19. wychowanie do życia w rodzinie

20. doradztwo zachodowe

21. religia / etyka

© 2024 Zespół Szkół w Krzywczy