Dyrekcja Zespołu Szkół

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr Elżbieta URBAN

 

 

 

 

 

Wicedyrektor Zespołu Szkół

mgr Agnieszka Popowicz

 

 

Kompetencje Dyrektora Szkoły:

 

a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny,

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

f) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

h) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

i) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w szkole,

j) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

k) w uzasadnionych przypadkach wnioskuje do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

l) jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

        3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

m) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim,

n) może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze: dla szkoły podstawowej do 6 dni, dla gimnazjum – do 8 dni,

o) może, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

© 2024 Zespół Szkół w Krzywczy