Zespół Szkół w Krzywczy

Krzywcza 107

37-755 Krzywcza

Sekretariat tel: 16 671 10 03

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Krzywczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://krzywcza.edu.pl/.

Data publikacji strony internetowej: sierpień 2015.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco jest aktualizowana.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

 • niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych,
 • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo,
 • niektóre dokumenty, z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do publikowania (w postaci skanów), nie są  dostępne cyfrowo i nie mają możliwości zmiany wielkości czcionki,
 • niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Ewa Pawlus, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 671 10 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje kiedy realizacja  żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji lub niedotrzyma terminów wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Skargę należy złożyć do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Urząd Gminy w Krzywczy

Adres: Krzywcza 97, 37-755 Krzywcza

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 16 671 11 86

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich/.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe: Zespół Szkół w Krzywczy , Krzywcza 97, 37-755 Krzywcza Tel: (16) 671 10 03

Zespól Szkół zajmuje trzy  połączone ze sobą  budynki – budynek szkoły i halę sportową. Do budynków prowadzą odrębne główne wejścia znajdujące się od strony  parkingu szkolnego.  Prowadzą do nich schody. Oba wejścia wyposażone są w  podjazdy dla osób  niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkami nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednak jest możliwość zaparkowania pojazdu w bliskiej odległości od budynku szkoły. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Budynek Zespołu Szkół: W budynku szkoły dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze (gabinet  dyrektora , sekretariat , gabinet  pielęgniarki,  stołówka,  świetlica,  sale przedszkolne). W budynku szkoły  nie ma windy. Do szatni i  sal  znajdujących się na I  piętrze  można wejść jedynie za pomocą schodów. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). 

Wewnątrz budynku,   po prawej stronie jest portiernia, gdzie woźna może udzielić informacji lub wezwać pomoc.
Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. 

Budynek Hali Sportowej: Hala jest w pełni dostępna dla osób na wózku. 

Do obu budynków  i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach  nie ma pętli indukcyjnych.
W budynkach  nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online przez stronę internetową Zespołu Szkół w Krzywczy.

Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

Informacje dodatkowe


Do końca 2022 roku zapewnione zostaną miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:
 TAB – przejście do kolejnego elementu
 SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
 CTRL + F – przejście do wyszukiwarki
 CTRL+ - powiększenie strony
 CTRL_ - pomniejszenie strony
 CTRL0 – resetowanie powiększenia lub pomniejszenia
 CTRL1 – przejście do pierwszej zakładki
 CTRL2 – przejście do drugiej zakładki
 ESC – anulowanie podpowiedzi

 

Strona posiada narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:


 możliwość zwiększenia i zmniejszenia tekstu,
 zastosowanie skali szarości,
 zastosowanie wysokiego kontrastu,
 czytelna czcionka
 podkreślone linki